Tuomarisäännöt

Lemmikkiluokkien tuomariksi valmistuminen

Lemmikkiluokkien tuomarin tulee olla SGY:n jäsen sekä 15 vuotta täyttänyt, ja osoittanut hyvää käytöstä, myös internetissä, jotta hän herättää luottamusta. Tuomariharjoittelu voidaan aloittaa, kun harjoittelija on ollut SGY:n jäsen vähintään vuoden ajan (12 kuukautta) ja hän on toiminut vähintään kerran sihteerinä tai palkintosihteerinä SGY:n hyväksymälle tuomarille virallisessa tai lemmikkiluokassa. Vuoden jäsenyys ja sihteerinä toimiminen ovat edellytyksinä myös pet-tuomarikurssille osallistumiselle. Tuomariharjoittelun voi aloittaa ennen 15 vuoden ikää.

Tuomarioikeudet SGY:n alaisille lajeille myönnetään itsenäisesti

 • gerbiileille
 • deguille
 • harvinaisille hyppymyyrille

Lemmikkiluokkien tuomariksi voi valmistua seuraavasti:

 1. Käymällä SGY:n järjestämä pet-tuomarikurssi ja suorittamalla kurssilla määrätty määrä harjoitus- ja/tai koearvosteluja. Kurssin aikana tuomarioppilas voi suorittaa oikeudet yhdelle tai useammalle lajille.
 2. Anomalla tuomarikoulutukseen pääsyä hallitukselta tuomarivastaavalle osoitetulla vapaamuotoisella kirjeellä, jossa selvitetään muun muassa sihteerinä toimiminen. Jos anomus hyväksytään, tulee tuomarioppilaan suorittaa vähintään 3 harjoitus- ja 2 koearvostelua, mikäli tuomarioppilas ei ole entuudestaan lemmikkituomari SGY:n alaisille lajeille. Tuomari voi laajentaa tuomarioikeuksiaan muihin SGY:n alaisiin lajeihin suorittamalla vähintään 2 harjoitusarvostelua ja yhden koearvostelun. Hallitus voi evätä tuomariharjoittelijaksi pääsyn perustellusta syystä.

Pet-tuomariharjoittelukertojen välillä ei saa olla yli vuoden kestävää taukoa. Myöskään pet-tuomarikurssilta valmistumisen ja harjoitus- tai koearvostelukertojen suorittamisen välillä ei saa olla yli vuoden kestävää taukoa. 

Virallisten luokkien tuomariksi valmistuminen

Virallisten luokkien tuomariksi pätevöitävän tulee olla

 • Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n jäsen
 • 18 vuotta täyttänyt
 • SGY:n hyväksymä lemmikkituomari lajille, jolle virallisen luokan tuomarioikeuksia haetaan (lemmikkiluokan arvosteluoikeudet on oltava jo virallisen luokan tuomarioppilaaksi pääsyä anottaessa)
 • suorittanut kasvattajakurssi 1 hyväksytysti läpi
 • suorittanut tuomariominaisuuksien arviointikoe (TOA) hyväksytysti läpi
 • osoittanut hyvää käytöstä, myös internetissä, jotta hän herättää luottamusta
 • tuomarioppilaaksi pyrkiessään kasvattanut kolme vuotta (ei välttämättä peräkkäisinä vuosina) virallisella kasvattajanimellä niin, että hän on rekisteröinyt kunakin kasvatusvuonna vähintään yhden standardivärisen (ei koe- eikä ei-standardivärisen), oman kasvattajanimen alla syntyneen poikasen
 • tuomarioppilaaksi pyrkiessään esittänyt jokaisena näistä kolmesta vuodesta näyttelyssä vähintään yksi oma standardivärinen kasvatti niin, että se on saanut L1-palkinnon
 • suorittanut vaadittu määrä harjoitus- ja koearvosteluita.

Mikäli tuomariksi haluava henkilö haluaa hakea helpotusta johonkin tuomarisääntöjen kohtaan, hän voi liittää anomuksen mukaan perustelut mihin tuomarisääntökohtaan haluaa helpotusta ja miksi.

 

Tuomarioikeudet SGY:n alaisille lajeille myönnetään itsenäisesti

 • gerbiileille (värisarjakohtaisesti)
 • deguille
 • perpalliduksille

Tuomariharjoitteluanomus lähetetään hallituksen nimeämälle tuomarivastaavalle sen jälkeen, kun TOA on suoritettu. Viralliset tuomarit päättävät, voidaanko henkilö hyväksyä tuomariharjoittelijaksi, sillä tuomarien on pystyttävä toimimaan yhdessä vastuullisesti ja rakentavasti, vaikka he eivät olisikaan kaikista asioista samaa mieltä. Jos viralliset tuomarit puoltavat anomuksen hyväksymistä, anomus siirtyy hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus ilmoittaa hyväksymisestä tuomarioppilaaksi haluavalle, minkä jälkeen hän voi aloittaa tuomarikoulutuksen. Tuomarikoulutus voidaan aloittaa 17-vuotiaana.

Tuomarioppilaan tulee suorittaa tuomarioppilaskautenaan vähintään kolme harjoitusarvostelua ja kaksi koearvostelua kutakin värisarjaa kohden sekä vaaditut lisäharjoittelut, mikäli hän ei ole ennestään virallinen tuomari jollekin muulle SKJL:n alaiselle lajille. Mikäli tuomarioppilas on ennestään virallinen tuomari jollekin muulle SKJL:n alaiselle lajille uuden lajin virallisen luokan tuomariharjoittelua aloittaessaan, hänen tulee suorittaa vähintään kaksi harjoitusarvostelua ja yksi koearvostelu kutakin värisarjaa kohden sekä vaaditut lisäharjoittelut.

Tuomarioppilaan tulee ensimmäiseksi valmistua tuomariksi sellaiselle värisarjalle, johon kuuluvaa väriä hän kasvattaa. Tämän jälkeen voidaan aloittaa muiden värisarjojen harjoittelu.

Tuomarioppilaan soveltuvuutta seurataan myös harjoittelun kuluessa. Jos tuomariharjoittelijan suorittamista harjoitus- ja/tai koearvosteluista on hylätty kolme, tuomaristo päättää tapauskohtaisesti tuomariharjoittelun jatkamisesta. Harjoittelijalle voidaan antaa lisää harjoittelukertoja tai sitten hänen tuomariharjoittelunsa voidaan määrätä keskeytettäväksi kokonaan. Sääntö ei ole gerbiilien osalta värisarjakohtainen, vaan se koskee kunkin lajin virallisen luokan tuomariharjoittelua kokonaisuutena.

Harjoitus- ja koearvostelujen suorittaminen

Harjoittelukertojen välillä ei saa olla yli vuoden kestävää taukoa, tai muuten tuomariharjoittelu raukeaa. Tuomariharjoittelu on aloitettava vuoden sisällä tuomariharjoittelija-anomuksen hyväksymisestä tai pet-tuomarikurssin suorittamisesta. Mahdollisista hylätyistä harjoittelukerroista on pyydettävä vapaamuotoinen kirjallinen todistus harjoittelun vastaanottaneelta tuomarilta, jotta voidaan todentaa, ettei harjoittelussa ole ollut yli vuoden taukoa. Jos tuomariharjoittelu raukeaa ja sitä halutaan jatkaa, lupa on anottava hallitukselta. Tällöin hallitus päättää, hyväksytäänkö jo suoritetut harjoitus- ja koearvostelut.

Tuomariharjoittelija, joka tekee koearvostelun näyttelyssä, ei saa ottaa ko. näyttelyn ilmoittautumisia vastaan eikä koota näyttelyluetteloa.

Harjoitusarvostelussa tuomarioppilas on tuomarin kuunteluoppilaana. Tuomarikokelaan tulee keskustella tuomarin kanssa, ja tuomarin tulee opastaa kokelasta. Harjoitus- ja koearvostelut tulee suorittaa vähintään kahdelle eri suomalaiselle tuomarille, ja niitä voi suorittaa heille myös epävirallisissa näyttelyissä.

Harjoitusarvosteluja voi suorittaa tuomaripäivillä yhden, mikäli harjoitusarvosteluja on määrätty kahdesta neljään (2-4), tai kaksi, mikäli harjoitusarvosteluja on määrätty tehtäväksi viisi (5) tai enemmän. Harjoitusarvostelut on suoritettava hyväksytysti ennen koearvostelujen tekemistä. Virallisten gerbiilien kohdalla harjoitusarvostelut on suoritettava ennen koearvosteluja värisarjakohtaisesti; värisarjassa saa siirtyä suorittamaan koearvosteluja, kun kyseisen värisarjan harjoitusarvostelut on suoritettu, vaikka muissa värisarjoissa olisikin vielä suorittamattomia harjoitusarvosteluja.

Koearvostelussa tuomarioppilas arvostelee itsenäisesti tuomarin määräämät eläimet ja antaa jokaisesta eläimestä kirjallisen arvostelun. Tuomari käy läpi tuomarioppilaan arvostelut ja joko hyväksyy tai hylkää ne. Tuomari voi tarvittaessa määrätä tuomarioppilaalle lisää harjoitus- tai koearvosteluita suoritettaviksi, mikäli hänestä tuntuu, ettei tuomarioppilas ole valmis pätevöitymään tuomariksi.

Yksi virallisten luokkien koearvosteluista on kunkin lajin kohdalla suoritettava niin, että harjoittelijan sihteerinä toimii joku virallisista tuomareista. Koesuorituksen arvioi ja sen hyväksymisestä päättää kuitenkin näyttelyn arvosteleva tuomari. Jos harjoittelija haluaa valmistua vain yhdelle gerbiilien värisarjalle, tällainen koearvostelu on suoritettava kyseisen värisarjan kohdalla. Harjoittelija saa itse päättää, missä vaiheessa harjoittelua hän tällaisen koearvostelun suorittaa.

Lisäksi virallisen luokan tuomarioppilaan on suoritettava kunkin lajin kohdalla yksi koearvostelu niin, että joku virallisista tuomareista on hänellä ”kuunteluoppilaana”. Harjoittelija kertoo tuomarille arvostelemistaan eläimistä aivan kuten kuuntelua tekevälle harjoittelijalle. Koesuorituksen arvioi ja sen hyväksymisestä päättää kuunteluoppilaana oleva virallinen tuomari. Jos harjoittelija haluaa valmistua vain yhdelle gerbiilien värisarjalle, tällainen koearvostelu on suoritettava kyseisen värisarjan kohdalla. Harjoittelija saa itse päättää, missä vaiheessa harjoittelua hän suorittaa tällaisen koearvostelun.

Virallisten luokkien kohdalla tuomariharjoittelija voi suorittaa enintään yhden harjoitusarvostelun ja yhden koearvostelun kutakin värisarjaa kohden virallisen tuomarin ohjauksessa muualla kuin näyttelyssä tai tuomaripäivillä, eli esimerkiksi jonkun kasvattajan eläimillä kotioloissa.

Pet-tuomarikurssi

Pet-tuomarikurssi voidaan järjestää SGY ry:n luvalla. Kurssin vetäjiä täytyy olla kaksi (2), ja molempien täytyy olla SGY ry:n hyväksymiä pet-tuomareita niille lajeille, joille pet-tuomarikurssi järjestetään. Hallitus valtuuttaa heidät tapauskohtaisesti kurssia vetämään. Virallisilla tuomareilla on oikeudet pitää pet-tuomarikursseja. Kurssin vetäjät määräävät kurssilla tehtävän koearvostelun pohjalta kurssin käyneille lisäharjoitteluksi harjoitus- ja/tai koearvosteluja, jotka suoritetaan näyttelyissä. Vähimmäislisäharjoittelu on yksi koearvostelu.

Tuomariominaisuuksien arviointikoe, TOA

Tuomariominaisuuksien arviointikoe järjestetään vähintään kerran kolmessa (3) vuodessa. Kokeeseen voivat osallistua kaikki viralliseksi tuomariksi haluavat SGY:n jäsenet, jotka ovat täyttäneet 17 vuotta. Kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö voi halutessaan anoa pääsyä tuomarioppilaaksi yhdistyksen hallitukselta tuomarivastaavan kautta. Koe ei ole lajikohtainen, vaan osallistujille määrätään harjoittelukerrat kaikkien lajien virallista tuomariharjoittelua varten. Kokelas saa valita kokeen jälkeen, mille lajeille hän anoo harjoitteluoikeuksia. Hallitus voi evätä tuomariharjoittelijaksi pääsyn perustellusta syystä.

Kokeen valvojina voivat toimia vain SGY:n pätevöittämät viralliset tuomarit, joita tarvitaan koetilaisuudessa aina kaksi.

Tuomariominaisuuksien arviointikokeessa testataan kokelaan kykyä erottaa arvioitavissa eläimissä tiettyjä piirteitä. Lisäksi kokelas antaa kahdelle viralliselle tuomarille suullisen arvostelunäytteen kahdesta eläimestä, jotka ovat kokelaalle väriltään tuttuja, ja harjoittelee näin perustellun mielipiteen esittämistä.

Hyväksytysti suoritetusta kokeesta tulee saada vähintään puolet (1/2) maksimipistemäärästä. Kokeen tulos ilmoitetaan kokelaalle henkilökohtaisesti.

Tarvittaessa koetta valvova henkilö voi määrätä kokelaalle ylimääräisiä harjoitus- ja koearvosteluita ennen kuin kokelas voi pätevöityä viralliseksi tuomariksi. Yhdistys pitää kirjaa kokeeseen osallistuneista henkilöistä, koetuloksista sekä kokelaille määrätyistä ylimääräisistä harjoitus- ja koearvostelukerroista.

Tuomaripäivät

Virallisten gerbiilien ja virallisten degujen tuomaripäivät on järjestettävä vähintään kerran vuodessa. Jokaisen gerbiilien ja degujen virallisen tuomarin on osallistuttava vähintään kerran kahdessa vuodessa niiden lajien tuomaripäiville, joiden tuomarointiin hänellä on oikeudet.

Arvosteluoikeudet

SGY ry:n hyväksymät tuomarit saavat arvostella SKJL ry:n alaisten yhdistysten näyttelyissä sekä ulkomaisten yhdistysten näyttelyissä niitä luokkia, joihin heille on myönnetty tuomarioikeudet. Jos ulkomaisten yhdistysten näyttelyissä on näyttelyluokkia, joita vastaavia ei ole Suomessa (kuten viralliset luokat SGY ry:n alaisille lajille, joilla ei ole Suomessa virallisia luokkia), tuomari päättää itse, onko hänellä tarvittavat tiedot ja taidot arvostella ko. luokkia. Tuomarin tulee myös tiedottaa ulkomaiselle yhdistykselle tuomarioikeuksiensa laajuus Suomessa.

Suomalaisten ei-SKJL ry:n alaisten yhdistysten näyttelyihin arvostelemaan menosta tuomari tekee päätöksensä itsenäisesti, mutta jos hän arvostelee ei-SKJL ry:n alaisten yhdistysten näyttelyissä, hänen tulee tiedottaa siitä SGY ry:n hallitukselle.

Arvosteluoikeuksien raukeaminen ja niistä luopuminen

Tuomarien on oltava SGY:n jäseniä, joten arvosteluoikeudet raukeavat, jos tuomari ei maksa vuosittain SGY:n jäsenmaksua (poikkeuksena ainais- ja kunniajäsenet). Tuomari voi halutessaan luopua kaikista arvosteluoikeuksistaan tai vain osasta niistä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tuomarivastaavan kautta. Virallisten gerbiilien kohdalla on mahdollista luopua vain joidenkin värisarjojen arvosteluoikeuksista.

Eläinmäärät ja eläinten jako tuomarien kesken arvostelua varten

Mikäli näyttelyssä yhdelle tuomarille ilmoitettujen eläinten määrä ylittää allamainitut rajat, tulee eläimet jakaa kahden tai useamman tuomarin kesken, mikäli alkuperäinen tuomari sitä vaatii:

 • Lemmikkiluokat, yli 40 eläintä: Toinen tuomari arvostelee naaraat ja toinen urokset.
 • Virallisen luokan gerbiilit, yli 80 eläintä: Alkuperäinen tuomari arvostelee virallisesta luokasta juniori-, avoin- sekä veteraaniluokan. Varatuomari arvostelee baby- ja koestandardiluokan (eli eläimet, jotka eivät voi saada SERTiä eivätkä kilpailla ROP-valinnassa). Tällöin varatuomari voi ilmoittaa omia eläimiään juniori-, avoin- sekä veteraaniluokkaan. Vaihtoehtoisesti eläimet voidaan jakaa tuomareiden kesken värisarjoittain. Kukin tuomari jakaa ROp ja ikäluokka palkinnot arvosteltavinaan olleille eläimille, jolloin näyttelyssä jaetaan kahdet tai useammat ROP-sijat ja ikäluokkapalkinnot. Tällöin tuomari voi ilmoittaa toisen tuomarin arvosteltavaksi omia eläimiään.

Versio 4.5

Päivitetty viimeksi 2.3.2016: Poistettu vaatimus tuomaritutorista (muutos voimaan 21.1.2016)

Päivitetty viimeksi 11.9.2018: Poistettu maininta tuomaritutorista kohdasta Lemmikkiluokkien tuomariksi valmistuminen.