Kasvattajanimen anominen

Suomen Gerbiiliyhdistys ry vastaa gerbiilien, degujen ja harvinaisten hyppymyyrien kasvattajanimihakemuksista. Kaavakkeen voi tilata kasvattajanimien käsittelijältä (kts. yhteystiedot Toimihenkilöt-sivulta) tai tulostaa sähköisessä muodossa Suomen Kani- ja jyrsijäliitto ry:n sivuilta


Gerbiili-, degu- tai harvinaisten hyppymyyrien kasvattajaksi haluavan on täytynyt

 • olla Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n jäsen vähintään yhden vuoden ajan sekä maksanut jäsenmaksunsa kuluvalle vuodelle.
 • olla vähintään 18-vuotias. Kasvattajanimi voidaan myöntää tapauskohtaisesti yli 16-vuotiaalle, mutta alle 18-vuotiaalle SGY:n hallituksen päätöksellä. Alle 18-vuotiaan tulee liittää kasvattajanimianomukseen huoltajien kirjallinen, ja allekirjoitettu lupa kasvattamiseen.
 • olla tutustunut Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n kasvattajanimisääntöihin (kts. sivulta kohta Kasvattajanimisäännöt).

Yleistä

Gerbiilikasvattajakurssi 1:n voi suorittaa joko itsenäisesti kirjekurssina tai osallistumalla järjestettävälle kurssille. Voit tiedustella SGY:n hallitukselta sähköpostitse, onko seuraavaa kurssia suunnitteilla. 

Kirjekurssina suoritettava kurssi koostuu kahdesta kokeesta:

 • teoriakokeesta, joka on tilattavissa sähköpostitse sekä
 • käytännönkokeesta, joka voidaan suorittaa etukäteen sovitussa tapahtumassa (näyttely tai muu jyrsijätapahtuma), jossa on virallinen gerbiilituomari tai SGY ry:n hallituksen valtuuttama henkilö (joka on aina vähintään SKJL ry:n / SGY ry:n hyväksymä virallinen kasvattaja ja suorittanut TOAn hyväksytysti).

Käytännön kokeen voi suorittaa vasta kun teoria koe on suoritettu hyväksytysti läpi. Kirjallisen kokeen yrityskertojen välissä on oltava aina 3 kk ja käytännön osuuden yrityskertojen välissä 6 kk. 


Teoriakokeen suoritus

 1. Kokeen suorittavan henkilön tulee olla Suomen Gerbiiliyhdistyksen jäsen.
 2. Teoriakoe tilataan sähköpostitse kasvattajanimivastaavalta (kts. yhteystiedot Toimihenkilöt-sivulta), jolloin koe toimitetaan Word-tiedostona tai lähettämällä kasvattajanimivastaavalle kirje, jossa mukana palautuskirjekuori kokeen toimittamista varten kotimaan postimaksua vastaavalla postimerkillä varustettuna.
 3. Täytetty koe palautetaan kasvattajanimivastaavalle sähköpostitse (Word-tiedostona) tai postitse. Koe korjataan ja kokeen tulos ilmoitetaan kokelaalle.
 4. Kokeen hyväksytysti läpisuorittamiseksi vaaditaan 2/3 maksimipistemäärästä. Lisäksi jokaisesta tehtävästä on saatava vähintään yksi (1) piste, jotta koe voidaan hyväksyä.
 5. Kun teoriakoe on suoritettu hyväksytysti läpi, voi kokelas osallistua käytännön kokeeseen.

Käytännön kokeen suoritus

 1. Käytännönkoe voidaan suorittaa sellaisessa jyrsijänäyttelyssä tai -tapahtumassa, jossa on paikalla SGY ry:n virallinen gerbiilituomari tai SGY ry:n hallituksen valtuuttama henkilö valvomassa kokeen suorittamista.
 2. Kokeeseen osallistuvan on oltava suorittanut kirjallinen koe hyväksytysti läpi.
 3. Kokeeseen tulee ilmoittautua vähintään kaksi viikkoa etukäteen kasvattajanimivastaavalle (kts. yhteystiedot Toimihenkilöt-sivulta). Ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan tarvittavat käytännön järjestelyt sekä kokeen valvoja.
 4. Kokeen osallistumismaksu on 5 € ja se tulee suorittaa etukäteen yhdistyksen tilille OP FI16 5549 0420 0682 04 (viestikenttään voi kirjoittaa "Kasvattajakoemaksu"). Kuitti tai ruutukaappaus suoritetusta koemaksusta otetaan mukaan koepaikalle ja esitetään koetta valvovalle henkilölle.
 5. Kokelas saapuu kokeeseen sovittuun aikaan ja suorittaa kokeen. Apuna saa käyttää kurssimateriaalia. Koe palautetaan valvojalle.
 6. Valvoja toimittaa kokeen kasvattajanimivastaavalle, joka korjaa kokeen. Kokeen hyväksytysti suorittamiseksi vaaditaan 2/3 maksimipistemäärästä.
 7. Hyväksytysti suoritetusta kokeesta saa oikeuden käyttää KKK1-tunnusta kasvattajanimensä yhteydessä.

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen

 1. Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen kasvattajanimeä anovan tulee toimittaa kasvattajanimivastaavalle: 
  - kasvattajanimianomus (kts. SKJL ry:n Lomakkeet-sivu)
  - vapaamuotoinen jalostus- ja kasvatustilasuunnitelma (tarkemmat ohjeet alapuolella) sekä 
  - allekirjoitettu kasvattajasitoumus kahtena kappaleena (kasvattajasitoumukset eri lajeille löytyvät SGY:n Lomakkeet-sivulta).
 2. Kasvattajanimianomuksessa mainituista jalostuseläimistä yhden täytyy olla Laatu1-palkittu niiden lajien osalta, joilla on viralliset tai koestandardiluokat.
 3. Kasvattajanimeä anovan tulee lisäksi täyttää lajikohtaiset vaatimukset kasvattajanimen saamiseksi (alapuolella).
 4. Kasvattajanimeä anovan tulee maksaa SKJL ry:lle kasvattajanimimaksu SKJL ry:n ohjeiden mukaisesti (kts. Kasvattajanimen anominen -sivulta kohta Kasvattajanimimaksut). Maksu on kertaluontoinen ja se maksetaan vain nimeä anoessa.

Jalostus- ja kasvatustilasuunnitelma

Jalostus- ja kasvatustilasuunnitelma on vapaamuotoinen kirjoitus, jossa kasvattajanimeä anovan henkilön tulee kertoa vähintään seuraavat asiat:

 • kasvatuksen tavoitteet
 • eläinten määrä niistä lajeista, joille kasvattajanimeä anotaan
 • millaisissa tiloissa eläimiä tullaan pitämään (asuinhuone, erillinen ulkorakennus tai joku muu paikka)
 • millaiset asunnot (terraariot tai häkit tai niiden yhdistelmät) eläimillä on tällä hetkellä käytössään sekä onko ylimääräisiä asuntoja varalla

Kasvattajasitoumus

Kasvattajasitoumus allekirjoitetaan sille lajille, jonka kasvattajanimeä anotaan. Kasvattajasitoumus on erikseen gerbiileille, deguille ja perpalliduksille tai muille hyppymyyrille, ja ne ovat tulostettavissa yhdistyksen Lomakkeet-sivulta.Lajikohtaiset vaatimukset kasvattajanimen saamiseksi

Gerbiileille kasvattajanimeä hakevan tulee olla suorittanut Gerbiilin kasvattajakurssi 1:n teoria- ja käytännönkoe hyväksytysti läpi (saaden vähintään 2/3 maksimipistemäärästä, sekä vähintään 1 piste / tehtävä).

Deguille kasvattajanimeä anovan henkilön jalostuseläimistä vähintään kahden tulee olla rekisteröityjä ja virallisessa luokassa esitettyjä (SGY:n hyväksymät näyttelyt).

Perpalliduksille (15.7.2012 alkaen) kasvattajanimeä anovan henkilön jalostuseläimistä vähintään kahden tulee olla rekisteröityjä P-rekisteriin ja koe-standradiluokassa esitettyjä (SGY:n hyväksymät näyttelyt).

Muille harvinaisille hyppymyyrille kuin perpalliduksille, kasvattajanimeä anovan jalostuseläimistä vähintään kahden jokaisesta anottavasta lajista tulee olla rekisteröityjä (GM-rekisteri) ja lemmikkiluokassa esitettyjä (SGY:n hyväksymä lemmikkiluokka eli sellainen, josta lasketaan pisteitä SGY:n Vuoden Pet eläin kilpailuun).Kasvattajatutor-toiminta

SGY ry:n kasvattajatutor-toiminta on vapaaehtoista kaiken ikäisille kasvattajille, mutta erityisesti tutoria suositellaan alaikäisille hakijoille. Kasvattajanimivastaava auttaa tarvittaessa tutorin hankinnassa. Kasvattajatutorin tarkoituksena on auttaa ja tukea etenkin alkutaipaleella olevaa kasvattajaa, mutta tarvittaessa myös myöhemminkin. Kasvattajatutor auttaa tarvittaessa kasvatusvalinnoissa, genetiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja on henkilön tukena päätöksissä sekä on tarvittaessa yhteydessä hallitukseen, mikäli ongelmia ilmenee.

Vanhan kasvattajanimen anominen takaisin

Mikäli kasvatus on lakannut (ja kasvattajanimi poistunut SGY:n ja/tai SKJL:n kasvattajalistoilta esim. maksamattoman jäsenmaksun takia), voi kasvattaja anoa kasvattajanimeään takaisin. Tällöin kasvattajan tulee täyttää samat yllä luetellut vaatimukset kasvattajanimen saamiseksi kuin ensimmäistä kertaa kasvattajanimeä anovan hakijankin. Mikäli Gerbiilin kasvattajakurssi 1:stä (KKK1) ei ole suoritettu, se tulee suorittaa hyväksytysti ennen anomuksen toimittamista SGY:lle. Hyväksytty KKK1-kurssisuoritus ei vanhene. 

Maksut

Kasvattajanimeä anovan tulee maksaa SKJL ry:lle kasvattajanimimaksu SKJL ry:n ohjeiden mukaisesti (kts. Kasvattajanimen anominen -sivulta kohta Kasvattajanimimaksut). Maksu on kertaluontoinen ja se maksetaan vain nimeä anoessa.

Lisätiedot anomisesta

Lisätietoja kasvattajanimen anomisesta SGY:n alaisille lajeille antaa SGY:n kasvattajanimikäsittelijä (kts. yhteystiedot Toimihenkilöt-sivulta).Päivitetty viimeksi 31.12.2018 (selkiytetty lauserakenteita ja ohjeistuksia, korjattu otsikkoja ja linkkejä)