Näyttelysäännöt

SGY ry:n näyttelysäännöt


1§ SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hyväksymissä virallisissa näyttelyissä ja lemmikkinäyttelyissä.


2§ NÄYTTELYT

Näyttelyt ovat joko virallisia näyttelyitä tai ns. lemmikkinäyttelyitä. Virallisia näyttelyitä voivat Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n lisäksi järjestää paikallisyhdistykset, joiden tulee anoa lupa näyttelyn järjestämiseen Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n nimeämältä näyttely- ja tapahtumavastaavalta.

Vuoden Voittaja- ja Vuoden Pet -pisteet voidaan laskea ainoastaan Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hyväksymistä näyttelyistä.

Anomuksesta tulee käydä ilmi näyttelypäivämäärä, näyttelypaikka, näyttelyssä järjestettävät luokat, ilmoittautumistiedot, tuomarit (ja mahdolliset varahenkilöt) sekä näyttelyn yhteyshenkilön yhteystiedot.

Anomukset tulee toimittaa vähintään kaksi (2) kuukautta ennen näyttelyn järjestämispäivämäärää.

Näyttelyn yhteyshenkilön tulee toimittaa virallisten näyttelyiden (myös lemmikkiluokkien) tulokset Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n nimeämälle henkilölle kahden viikon kuluessa näyttelystä.

3§ VAHINKOTAPAUKSET 

Näyttelyn järjestäjät ja toimitsijat eivät vastaa niistä vahingoista, joita eläimelle, eläimen omistajalle tai näytteilleasettajille voi sattua, tai joita eläin voi aiheuttaa näyttelyn aikana.


4§ TUOMARIT 

Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hyväksymissä näyttelyissä saavat toimia tuomareina ainoastaan Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hyväksymät tuomarit. Ulkomaiset tuomarit Suomen Gerbiiliyhdistys ry hyväksyy näyttelyanomusten yhteydessä. Lemmikkiluokkien tuomareina käytetään Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hallituksen hyväksymiä tuomareita. Tuomari ei saa arvostella omistamaansa, perheenjäsenensä omistamaa tai tuomarin kanssa samalla kasvattajanimellä kasvattavan henkilön omistamaa eläintä.


5§ NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN 

Viralliseen näyttelyyn saavat osallistua vain Suomen Gerbiiliyhdistys ry:ssä rekisteröidyt eläimet. Myös tuontieläimet tarvitsevat suomalaisen rekisterinumeron. Viralliseen luokkaan osallistuvat eläimet, joiden omistaja asuu pysyvästi ulkomailla, eivät tarvitse suomalaista rekisterinumeroa. Lemmikkiluokkiin osallistuvalta eläimeltä ei vaadita rekisteröintiä. Alle 5-viikkoisten poikasten emoa ei saa ilmoittaa näyttelyyn. Näyttelypaikalle ei saa tuoda eläintä, joka on sairas, vihainen, kantava, imettävä tai jossa on ulkoloisia. Eläimen turkkia ei saa käsitellä aineilla, jotka muuttavat sen alkuperäistä laatua tai väriä. Jos näyttelysääntöjä rikotaan näiltä osin, eläimelle voidaan antaa EVA eli Ei Voida Arvostella. 


6§ NÄYTTELYYN ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen näyttelyyn tapahtuu Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n kotisivuilla esitetyn näyttelykutsun mukaisesti. Näyttelykutsu julkaistaan vähintään kaksi kuukautta (2kk) ennen näyttelyä.


7§ NÄYTTELYLUOKAT 

Seuraavat näyttelyluokat ovat hyväksyttyjä Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n näyttelyissä:

  • Virallinen luokka eli standardiluokka
  • Koestandardiluokka
  • Ei-standardiluokka
  • Lemmikkiluokka

Virallisessa näyttelyssä eläin voidaan ilmoittaa sekä viralliseen luokkaan/ koe-standardiluokkaan / ei-standardiluokkaan että lemmikkiluokkaan. 


8§ VIRALLISET- JA KOE-STANDARDILUOKAT SEKÄ PALKINTOJEN JAKO

Viralliset luokat järjestetään ainoastaan gerbiileille ja deguille. Koe-standardiluokka myös perpalliduksille. Viralliseen tai koe-standardiluokkaan osallistuvan eläimen tulee olla rekisteröity. Viralliseen luokkaan osallistuva eläin arvostellaan sen mukaan, kuinka hyvin se vastaa rotumääritelmää. Koestandardiluokkaan kuuluvat värit ja/tai kuviot, jotka eivät ole virallisesti hyväksyttyjä rotumääritelmässä, mutta joille hallitus on hyväksynyt ns. kokeiluluonteisen rotumääritelmän. Koestandardiluokkaan osallistuva eläin arvostellaan sen mukaan, kuinka hyvin se vastaa kokeiluluonteista rotumääritelmää. Viralliseen- ja koe-standardiluokkaanosallistuvat eläimet kilpailevat seuraavissa ikäluokissa:

Lisäksi eläin voidaan ikäluokkien lisäksi ilmoittaa seuraaviin luokkiin:

Gerbiilit
Baby 2kk 0pv - 3kk 30pv
Juniori 4kk 0pv - 5kk 30pv
Avoin 6kk 0pv - 2v 5kk 30pv
Veteraani 2v 6kk 0pv ->

Degut
Baby -
Juniori 3kk 0pv - 5kk 30pv
Avoin 6kk 0pv - 3v 11kk 30pv
Veteraani 4v 0kk 0pv ->

Perpallidukset
Baby -
Juniori 3kk 0pv - 5kk 30pv
Avoin 6kk 0pv - 2v 5kk 30pv
Veteraani 2v 6kk 0pv ->


Kasvattajaluokka 

Tämä luokka on tarkoitettu vähintään neljälle eläimelle, jotka ovat vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja jotka on ilmoitettu näyttelyssä viralliseen luokkaan. Koestandardiväreille järjestetään erikseen kasvattajaluokka, jossa pätevät samat säännöt kuin virallisessa luokassa. Mikäli kasvattajaryhmään kuuluu värejä sekä virallisesta että koestandardiluokasta, ryhmä arvostellaan koestandardiluokassa. Kilpailijan tulee olla eläinten kasvattaja, ja hänellä tulee olla Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hyväksymä kasvattajanimi. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen. Näytteilleasettaja on velvollinen tuomaan eläimensä kasvattajaluokkaan, jos eläimen kasvattaja sitä vaatii. Tuomari antaa kirjallisen arvostelun kunkin kasvattajan esittämästä ryhmästä.


Jalostusluokka

Tämä luokka on tarkoitettu jalostuseläimelle ja vähintään neljälle sen jälkeläiselle, jotka ovat vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja jotka on ilmoitettu juniori-, avoimeen, tai veteraaniluokkaan. Koestandardiväreille järjestetään erikseen jalostusluokka, jossa pätevät samat säännöt kuin virallisessa luokassa. Mikäli jälkeläisissä on sekä viralliseen että koestandardiluokkaan kuuluvia värejä, ryhmä arvostellaan koestandardiluokassa. Kilpaileva jalostuseläin on esitettävä yhdessä jälkeläistensä kanssa, ja sitä on arvosteltava jälkeläistensä perusteella. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen ja jalostuseläimen kykyyn periyttää hyviä ominaisuuksia esillä oleviin jälkeläisiinsä. Eläimen voi ilmoittaa jalostusluokkaan vain sen omistaja. Jalostuseläimen jälkeläisen näytteilleasettaja on velvollinen tuomaan eläimensä jalostusluokkaan, jos jalostuseläimen omistaja sitä vaatii. Jalostuseläimen ei tarvitse olla rekisteröity eikä ilmoitettu näyttelyyn. Tuomari antaa kirjallisen arvostelun kustakin esitetystä jalostuseläimestä.

Jokainen virallisen luokan sekä koe-standardiluokan ikäluokka jaetaan ns. värisarjaluokkiin, jotka jakautuvat vielä väri- ja kuvioluokkiin. Värisarjaluokat sekä niihin kuuluvat väriluokat on lueteltu rotumääritelmässä. Urokset ja naaraat kilpailevat samoissa luokissa. Tuomari antaa jokaisesta eläimestä kirjallisen arvostelun Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hyväksymällä kaavakkeella.

Jokaisessa väri- ja kuvioluokassa jaetaan luokkasijoitukset 1-5, riippuen luokkaan osallistuvien eläinten määrästä. Juniori-, avoimessa ja veteraaniluokassa luokkasijoitukset jaetaan vain L1-palkinnon saaneille gerbiileille. Deguille ja perpalliduksille luokkasijoitukset jaetaan ikäluokittain; juniori-, avoimen ja veteraaniluokkien eläimille jaetaan siis erikseen luokkasijoitukset.


Jaettavien luokkasijoitusten määrä riippuu luokkaan osallistuevien eläinten määrästä seuraavasti:

1-4 osallistujaa: 1 palkitaan

5-6 osallistujaa: 1.-2. palkitaan

7-8 osallistujaa: 1.-3. palkitaan

9-10 osallistujaa: 1.-4. palkitaan

yli 10 osallistujaa: 1.-5. palkitaan


Tuomari voi antaa Laatu 1 -palkinnon (L1) eläimelle, joka on hänen mielestään hyvä rotumääritelmän mukainen eläin ja sopiva jalostukseen. Tuomari voi antaa niin monta L1-palkintoa kuin haluaa, ei kuitenkaan babyluokan eläimelle.

Tuomari voi antaa erittäin hyvälle L1-palkinnon saaneelle eläimelle tai babyluokan eläimelle kunniamaininnan (KUMA).

Tuomari voi antaa virallisessa luokassa L1-palkinnon saaneelle eläimelle sertifikaatin (SERTI), jos eläin on muotovalion arvonimen tai championarvonimen arvoinen. Koestandardiluokissa ei jaeta sertifikaatteja. ROP1- tai VSP-eläimen saama sertifikaatti oikeuttaa sekä muotovalion arvonimeen että championarvonimeen, kun eläimellä on vähintään kolme sertifikaattia. Muut sertifikaatit oikeuttavat vain championarvonimeen. Muotovalioksi valmistunut eläin ei voi enää vastaanottaa muotovalion arvoon oikeuttavaa sertifikaattia. Jos ROP1- tai VSP-eläin ei voi ottaa muotovalion arvoon oikeuttavaa sertifikaattia vastaan, tuomari voi antaa sertifikaatin seuraavaksi parhaalle samaa sukupuolta olevalle eläimelle.

Jokaisesta värisarjasta palkitaan paras uros ja naaras. Sarjan paras -palkinnon voi antaa vain L1-palkinnon saaneelle eläimelle tai baby-luokan eläimelle.

Tuomari valitsee sertifikaatin (SERTI) saaneista viralliseen luokkaan osallistuneista eläimistä ROP1-ROP5 -eläimet. Näyttelyn paras kunkin lajin edustaja on rotunsa paras eläin eli ROP1, toiseksi paras eläin ROP2 jne. VSP eli Vastakkaisen Sukupuolen Paras on parhaiten sijoittunut L1-palkinnon saanut eläin, joka on eri sukupuolta kuin ROP1.

Babyluokkaan ilmoitetuista eläimistä valitaan paras baby. Junioriluokkaan ilmoitetuista L1-palkinnon saaneista eläimistä palkitaan paras juniori sekä veteraaniluokkaan ilmoitetuista L1-palkinnon saaneista eläimistä paras veteraani.

Koestandardiluokkaan osallistuneista kunniamaininnan (KUMA) saaneista eläimistä valitaan paras koe-standardi (PK-S). Lisäksi valitaan lajien ikäluokkien mukaisesti koestandardi babyluokkaan ilmoitetuista eläimistä valitaan paras koe-standardi baby (PK-S Baby) ja/tai koe-standardi junioriluokkaan ilmoitetuista L1-palkinnon saaneista eläimistä palkitaan paras koe-standardi juniori (PK-S Juniori) sekä koe-standardi veteraaniluokkaan ilmoitetuista L1-palkinnon saaneista eläimistä paras koe-standardi veteraani (PK-S Veteraani).

Tuomari voi halutessaan jakaa Tuomarin Suosikki -palkinnon (TS) yhdelle standardiluokan eläimelle ja yhdelle koe-standardiluokan eläimelle.

Virallisessa kasvattaja- ja jalostusluokassa tuomari voi palkita 1-3 parasta ryhmää. Koestandardiluokan kasvattaja- ja jalostusluokassa tuomari voi palkita parhaan ryhmän.


9§ EI-STANDARDILUOKKA

Ei-standardiluokkaan ilmoitetaan eläimet, joiden väri tai kuvio tai turkkimuunnos ei ole standardissa tai koe-standardissa. Luokan yhteydessä järjestetään värin tunnnistusluokka. Ei-standardiluokkaan osallistuvan eläimen tulee olla rekisteröity, poislukien värin tunnistusluokkaan osallistuvan eläimen.

Eläimet jaetaan ikäluokkiin vastaavasti kuten standardi- ja koe-standardiluokissa ja ne arvostellaan väriluokittain urokset ja naaraat samoissa luokissa. Tuomari antaa arvostelun eläimen koon ja tyypin osalta ja kuvailee eläimen värin. Arvostelu annetaan kirjallisena Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hyväksymällä kaavakkeella.

Tuomari voi halutessaan jakaa Tuomarin Suosikki -palkinnon (TS) yhdelle ei-standardiluokan eläimelle.

Ei-standardiluokkassa on alennettu näyttelymaksu verrattuna viralliseen luokkaan/koe-standardiluokkaan, mutta siihen tulee ilmoittautua ennakolta. Näyttelykutsussa tulee erikseen mainita, mikäli näyttelyssä järjestetään ei-standardiluokka.


10§ LEMMIKKILUOKKA

Lemmikkiluokka on epävirallinen luokka, johon voidaan ilmoittaa myös rekisteröimättömiä eläimiä. Luokassa kiinnitetään erityistä huomiota eläimen kuntoon ja käsiteltävyyteen.

Lemmikkiluokissa gerbiiliurokset ja naaraat arvostellaan omissa luokissaan. Deguilla ja muilla hyppymyyrillä molemmat sukupuolet arvostellaan samassa luokassa. Muut hyppymyyrät arvostellaan lajeittain jaetuissa luokissa. Lemmikkiluokissa ei tule esittää muita hyppymyyriä, jotka ovat kahden eri lajin risteytymiä. Muiden hyppymyyrien toivotaan olevan GM-rekisteröityjä.


Gerbiilit, degut ja muut hyppymyyrät kilpailevat seuraavissa ikäluokissa:

Gerbiilit
Baby 2kk 0pv - 3kk 30pv
Juniori 4kk 0pv - 5kk 30pv
Avoin 6kk 0pv - 2v 5kk 30pv
Veteraani 2v 6kk 0pv ->

Degut
Baby -
Juniori 3kk 0pv - 5kk 30pv
Avoin 6kk 0pv - 3v 11kk 30pv
Veteraani 4v 0kk 0pv ->

Perpallidukset
Baby -
Juniori 3kk 0pv - 5kk 30pv
Avoin 6kk 0pv - 2v 5kk 30pv
Veteraani 2v 6kk 0pv ->


Gerbiilien jokaisessa ikäluokassa jaetaan luokkasijoituspalkinnot. Jaettavien luokkasijoitusten määrä riippuu luokkaan osallistuvien eläinten määrästä seuraavasti:

1-4 osallistujaa: 1 palkitaan

5-6 osallistujaa: 1.-2. palkitaan

7-8 osallistujaa: 1.-3. palkitaan

9-10 osallistujaa: 1.-4. palkitaan

yli 10 osallistujaa: 1.-5. palkitaan

Tuomari voi valita oman harkintansa mukaisesti jokaisesta lajista viisi parasta eläintä, jotka palkitaan palkinnoilla PET1 - PET5. Tuomari antaa jokaisesta eläimestä kirjallisen arvostelun Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hyväksymällä kaavakkeella. Gerbiilien lemmikkiluokasta valitaan myös paras baby, paras juniori sekä paras veteraani. Degujen ja muiden hyppymyyrien lemmikkiluokista valitaan paras juniori ja paras veteraani. Muiden hyppymyyrien PET1-palkinnon saaneiden eläinten kesken valitaan näyttelyn Paras Harvinainen (PaHa). Tuomari voi jakaa kunniamainintoja ja erikoispalkintoja.


11§ ELÄIMEN TOIMITTAMINEN ARVOSTELTAVAKSI

Eläimen vie tuomarille arvosteltavaksi assistentti. Eläimen tulee olla eläimelle sopivassa kuljetuslaatikossa, jossa on selvästi esillä eläimen näyttelynumero. Jos eläin ei ole paikalla, kun luokkaa, johon se on ilmoitettu, arvostellaan, eläin jää arvostelematta eikä ilmoittautumismaksua makseta takaisin. Jos yhdessä kuljetuslaatikossa on useita saman värisiä ja samaa sukupuolta olevia eläimiä, omistajan on osoitettava assistentille oikea arvosteluun menevä eläin. Muussa tapauksessa eläin jää arvostelematta eikä sen näyttelymaksua makseta takaisin.


12§ NÄYTTELYSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN, TUOMARIIN VAIKUTTAMINEN JA EVA

Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hallitus voi antaa kirjallisen varoituksen näytteilleasettajalle, joka häiritsee tai moittii tuomaria, rikkoo näyttelysääntöjä tai hyvää tapaa. Rikkomuksesta on tehtävä kirjallinen valitus seitsemän (7) päivän kuluessa näyttelytoimikunnalle. Kuka tahansa voi tehdä valituksen.

Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hallitus voi määrätä annettuaan kolmen varoitusta määräaikaisen tai pysyvän näyttely- tai toimintakiellon. Varoituksesta lähetetään kyseiselle näytteilleasettajalle kirjallinen ilmoitus.

Jos näytteilleasettaja yrittää vaikuttaa käyttäytymisellään arvostelun tulokseen, tuomari voi antaa eläimelle EVA:n (ei voida arvostella) eli eläin jää arvostelematta. Jos yritys vaikuttaa arvosteluun on tuomarin tai sihteerin mielestä törkeä, näytteilleasettajalle voidaan antaa kirjallinen varoitus.

EVA (ei voida arvostella) voidaan antaa eläimeen liittyvistä syistä (jotka mainittu näyttelysääntöjen kohdassa 5§ NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN), eläimen tunnistamiseen tai paikalla oloon liittyvistä syistä (jotka mainittu näyttelysääntöjen kohdassa 11§ ELÄIMEN TOIMITTAMINEN ARVOSTELTAVAKSI) ja näytteilleasettajan käytökseen liittyvistä syistä (jotka mainittu näyttelysääntöjen kohdassa 12§ NÄYTTELYSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN, TUOMARIIN VAIKUTTAMINEN ja EVA).

Näyttelymaksua ei palauteta, mikäli eläin saa EVAn.


13§ NÄYTTELYARVOSTELUSTA VALITTAMINEN

Tuomari ei voi muuttaa eläimestä antamaansa arvostelua enää sen jälkeen, kun näyttelyluokka, johon eläin on osallistunut, on arvosteltu loppuun. Tuomarin arvostelusta ja hänen antamastaan palkintosijasta ei voida valittaa ellei tuomari ole toiminut Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n näyttelysääntöjen vastaisesti. Valitus rikkomuksesta on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa näyttelytoimikunnalle kirjallisesti, ja valitukseen on liitettävä mukaan 17 euron summa, jonka yhdistys palauttaa, mikäli valitus katsotaan aiheelliseksi.


14§ ILMOITTAUTUMISMAKSUN PALAUTUS

Näytteilleasettajan maksama ilmoittautumismaksu maksetaan takaisin:

- jos näyttely perutaan - jos näytteilleasettaja tai hänen perheenjäsenensä tai näytteilleasettajan kanssa yhteisessä omistuksessa olevan eläimen toinen omistaja kutsutaan tuomariksi - jos näytteilleasettaja vaatii sitä tuomarinvaihdoksen sattuessa - jos eläin on sairastunut, kuollut tai sillä on ulkoloisia - jos on olemassa vahva epäilys tarttuvasta taudista näytteilleasettajan eläimissä.


15§ LAHJOITUSPALKINNOT

Yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat lahjoittaa palkintoja jaettavaksi näyttelyissä.

Virallisessa tai koestandardiluokassa lahjoituspalkinnot voivat olla joko näyttelysäännöissä mainittuja palkintoja tai muistokiertopokaaleita, jotka jaetaan juhlanäyttelyssä.

Lemmikkiluokassa lahjoituspalkinnot voivat olla joko näyttelysäännöissä mainittuja palkintoja tai erikoispalkintoja, joista tuomari voi itse päättää, millä perustein erikoispalkinto jaetaan.

Mikäli lahjoituspalkinnoista on ilmoitettu eläinten ilmoittautumisten vastaanottajalle viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, lahjoittajan nimi ilmoitetaan näyttelyluettelossa.CHAMPION-SÄÄNNÖT 

Eläin voi saavuttaa championarvonimen (CH), kun se on saanut kolme (3) sertifikaattia vähintään kahdelta eri tuomarilta. Junioriluokasta saatuja sertifikaatteja hyväksytään kaksi, joten vähintään yhden sertifikaatin tulee olla avoimesta luokasta tai veteraaniluokasta.

Eläin voi vastaanottaa championsertifikaatteja sen jälkeen, kun se on jo valmistunut championiksi. MUOTOVALIO-SÄÄNNÖT 

Eläin voi saavuttaa muotovalion arvonimen (MVA), kun se on saanut kolme (3) muotovalion arvoon oikeuttavaa sertifikaattia tai riittävän määrän championsertifikaatteja vähintään kahdelta eri tuomarilta. Junioriluokasta saatuja sertifikaatteja hyväksytään kaksi, joten vähintään yhden sertifikaatin tulee olla avoimesta luokasta tai veteraaniluokasta. Kaksi championsertifikaattia lasketaan yhden muotovaliosertifikaatin arvoisiksi.

Jonkin muun maan muotovalioksi tai championiksi eläin voi valmistua, mikäli se on Suomen muotovalio tai champion ja saa tai on saanut yhden sertifikaatin ko. maasta.

Muotovalioksi valmistunut eläin ei voi enää vastaanottaa muotovalion arvoon oikeuttavaa sertifikaattia.

Uudet champion- ja muotovalioeläimet julkaistaan yhdistyksen lehdessä. 


GRAND PET-SÄÄNNÖT 

Gerbiili saa käyttää nimensä edessä GRAND PET -titteliä (GP), kun se on saanut kolme (3) PET1-PET5 -sijoitusta lemmikkiluokassa.

Degut ja muut hyppymyyrät saavat käyttää nimensä edessä GRAND PET -titteliä (GP), kun ne ovat saaneet kolme (3) PET1-sijoitusta lemmikkiluokassa.

GRAND PET -arvo tulee anoa yhdistyksen nimeämältä henkilöltä siihen tarkoitetulla kaavakkeella. Uudet Grand Petit julkaistaan yhdistyksen lehdessä. SUPREME PET -SÄÄNNÖT 

Gerbiili saa käyttää nimensä edessä SUPREME PET -titteliä (SP), kun se on saanut kuusi (6) PET1-PET5 -sijoitusta lemmikkiluokassa.

Degut ja muut hyppymyyrät saavat käyttää nimensä edessä SUPREME PET -titteliä (SP), kun ne ovat saaneet kuusi (6) PET1-sijoitusta lemmikkiluokassa.

SUPREME PET -arvo tulee anoa yhdistyksen nimeämältä henkilöltä siihen tarkoitetulla kaavakkeella. Uudet Grand Petit julkaistaan yhdistyksen lehdessä.


KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT 

1§ Nämä säännöt koskevat kaikkia SGY ry:n omistamia kiertopalkintoja.

2§ Kiertopalkinto voidaan antaa vain Suomessa asuvalle SGY ry:n jäsenelle, joka sitoutuu palauttamaan palkinnon sovittuun aikaan mennessä.

3§ Mikäli kiertopalkintoa ei palauteta määräaikaan mennessä tai kiertopalkinto palautetaan rikkoutuneena, palkinnon vastaanottanut henkilö sitoutuu korvaamaan hävinneen palkinnon perimisestä tai mahdollisen uuden vastaavanlaisen palkinnon hankinnasta aiheutuneet kulut SGY ry:lle, eikä hän enää voi ottaa haltuunsa mahdollisesti hänelle myönnettäviä kiertopalkintoja kuluvan tai seuraavan kalenterivuoden aikana.

4 § Muistokiertopalkintoja jaetaan vain SGY ry:n juhlanäyttelyssä kesäisin (Summer Winner näyttely).

5 § Mikäli pokaalin lahjoittaja ei ole antanut ohjeita muistokiertopalkinnon kierron loppumisesta (esim. 10 vuoden jälkeen jolloin palautus lahjoittajalle itselleen), jää muistokiertopalkinto sen eläimen omistajalle, joka voittaa sen kaikkien alkuperäisten kaiverruslaattojen ollessa täysiä tai palkinnon kunnon ollessa niin huono, ettei sitä voi enää palkintona käyttää jatkossa. Palkinnon kunnon arvioi SGY ry:n toimihenkilö, ei sen vastaanottanut/voittanut näytteilleasettaja. 6 § SGY ry. ei rajoita lahjoitettavien muistokiertopalkintojen mallia. Korkeus saa olla enintään 35 cm.

vers. 9.0, voimassa 20.2.2022 lähtien

Päivitetty viimeksi 5.3.2022