Näyttelyiden järjestämisohjeet

Ohjeita näyttelyiden järjestämisestä SGY:n alaisille lajeille


Tähän tiedotteeseen on kerätty ohjeita, joita tulee noudattaa järjestettäessä SGY ry:n hyväksymiä lemmikki- tai virallisia luokkia SGY ry:n alaisille lajeille. Lisäksi tiedotteen lopussa on lueteltu SGY ry:n käyttämät tittelit, joista toivomme että SKJL ry:n paikallisyhdistykset eivät käyttäisi vastaavia titteleitä omissa näyttelyissään sekaannusten välttämiseksi.

Lupa- ja ilmoitusmenettelyt ennen näyttelyä

Näyttelyn järjestäjän/vastuuhenkilön tulee tarkistaa ajankohtaiset ja paikalliset näyttelyyn tarvittavat lupa- ja ilmoitusmenettelyt ko. paikalliselta viranomaiselta sekä huolehtia niiden teosta (eli mm. Yleisötilaisuus - Poliisi, Turvallisuus- ja ensiapuasiat - Pelastusviranomaiset, Eläinsuojeluasiat - Kunnan eläinlääkäri / Ympäristökeskuksen eläinsuojelueläinlääkäri, Elintarvikevalvonta- ja elintarvikemyyntiasiat, paikkakunnan elintarvikelupa-asiat - Ympäristökeskus), sekä tutustua kyseisen tapahtumapaikan pelastussuunnitelmaan ja turvallisuusohjeisiin.

Monesti jyrsijänäyttelyt ovat Poliisin antaman ohjeen mukaan yleisötilaisuuksia, jotka eivät osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisten liikennejärjestelyjen järjestämiseksi. Elintarvikemyynnin osalta pienimmät toimijat, kuten harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta.


Näyttelysääntöjen noudattaminen

Näyttelyn järjestäjät voivat käyttää hyödykseen myös SGY ry:n laatimaa näyttelyiden muistilistaa, jossa on listattu näyttelyyn liittyviä asioita, jotka näyttelyjen järjestäjän täytyy hoitaa. Tämä tiedotteen lisäksi näyttelyitä järjestävän yhdistyksen tulee tutustua SGY ry:n näyttelysääntöihin, joita tulee noudattaa järjestettäessä SGY ry:n alaisia näyttelyluokkia. Näyttelysääntömuutoksista ilmoitetaan Aavikkorumpu-jäsenlehdessä sekä uusin versio säännöistä on aina nähtävillä yhdistyksen web-sivuilla. Ennen näyttelyä on hyvä varmistaa yhdistyksen web-sivuilta, että uusia muutoksia näyttelysääntöihin ei ole tullut. Mikäli ilmenee kysyttävää näyttelyistä tai näyttelysäännöistä toivomme otettavan yhteyttä SGY ry:n hallitukseen (hallitus(a)gerbiiliyhdistys.fi).


Haluatko järjestää näyttelyn?

Näyttelyitä on yleensä kolmenlaisia: SGY:n järjestämiä näyttelyitä, SGY:n alaisten aluekerhojen (Pohjois-Karjala, Uusimaa jne.) järjestämiä näyttelyitä ja paikallisyhdistysten (OSJH, KSKJY jne.) järjestämiä kani- ja jyrsijänäyttelyitä, joissa on SGY:n alaisten lajien näyttelyluokat.

Mikäli olet kiinnostunut näyttelyn järjestämisestä omalla alueellasi, toimi seuraavasti:

  1. Ota ensin yhteys oman alueesi aluevastaavaan, joka koordinoi alueella järjestettävää lajitoimintaa. Hän osaa yleensä myös kertoa alueella toimivien paikallisyhdistyksien toiminnoista ja tietää mm. onko alueella yleensä tapana ollut järjestää näyttelyitä tai näyttelyluokkia SGY:n, SGY:n aluekerhon vai jonkun muun (paikallis)yhdistyksen toimesta.
  2. Mikäli alueellasi ei ole aluevastaavaa, voit olla yhteydessä suoraan hallitukseen.
  3. Mikäli alueellasi on olemassaolevaa kani- ja jyrsijäyhdistystoimintaa, voit olla myös yhteydessä paikallisyhdistyksen yhteyshenkilöön ja tiedustella mahdollisuutta anoa SGY:n alaisten lajien näyttelyluokkia heidän kani- ja jyrsijänäyttelynsä yhteyteen. Kani- ja jyrsijäyhdistyksien sivuille löydät esimerkiksi Linkit-sivujen kohdasta "Suomalaisia yhdistyksiä".
  4. Mikäli alueellasi ei ole alue- eikä paikallisyhdistystoimintaa, ja olisit halukas toimimaan yhtenä SGY:n näyttelyn järjestäjänä omalla alueellasi, ota yhteys SGY:n hallitukseen ehdottaaksesi yhteistyön tekemistä. Sinä voit esimerkiksi etsiä ja ehdottaa alueeltasi näyttelytiloiksi sopivia tiloja ja hoitaa käytännönjärjestelyjä (näyttelytilan vuokraus, näyttelyn mainostus jne.) paikallisesti, ja SGY:n aktiivit voivat huolehtia esim. näyttelyn budjetin suunnittelusta, tuomareiden kutsumisesta, luettelo- ja kaavakeasioista jne. sekä tulla paikan päälle auttamaan näyttelypäivän sujumisessa, mikäli näyttelyn järjestäminen alueellasi katsotaan kannattavaksi.


Näyttelyiden anominen

Ennen näyttelyn järjestämistä SGY ry:n alaisille lajeille, tulee SGY:n näyttelyvastaavalle lähettää näyttelyanomus sähköpostitse (nayttelyvastaava(a)gerbiili.fi). Vain SGY:ltä ajoissa anotuista ja hyväksytyistä näyttelyistä kertyy VV- ja VPET-pisteitä, jotka yleensä kannustavat omistajia ja kasvattajia näyttelyissä käymiseen. 

Näyttelyanomusten aikataulu löytyy näyttelysäännöistä.


Näyttelyanomuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

näyttelypäivämäärä. HUOM! Samalle viikonlopulle voidaan myöntää vain yksi näyttely, jossa järjestetään viralliset luokat yhdistyksen alaisille lajeille. Mikäli kaksi yhdistystä anoo virallisia luokkia samalle viikonlopulle, myönnetään näyttely sille, jonka anomus on ensimmäisenä toimitettu Gerbiiliyhdistykselle. Joskus näyttelyn järjestämisoikeus on jo voitu myöntää jollekin yhdistykselle, mutta tietoja ei ole vielä ehditty päivittää Gerbiiliyhdistyksen kotisivuilla olevaan näyttelykalenteriin. Pääsääntöisesti SGY ry myöntää anotut näyttelyt ellei samalle viikonlopulle ole jo joku muu anonut näyttelyä. Myöskään peräkkäisille viikonlopuille ei yleensä myönnetä kahta isoa näyttelyä (kaikki luokat).

näyttelypaikka. Näyttelypaikka ja sen osoite ja muut mahdolliset yhteystiedot. Mikäli tarkka paikka ei ole vielä tiedossa, on ilmoitettava vähintään paikkakunta, jolla näyttely järjestetään.

järjestettävät luokat ja lajit. Suositeltavaa on järjestää kaikki luokat kaikille SGY ry:n alaisille lajeille. (Ei-standardi luokan järjestämien ei ole pakollista, sen järjestämisestä on aina ilmoitettava näyttelykutsussa erikseen).

ilmoittautumistiedot. Ilmoittautumistiedoissa on kerrottava ilmoittautumisten vastaanottajan yhteystiedot, ilmoittautumismaksun määrä, tilinumero, jonne ilmoittautumismaksu maksetaan ja viitenumero, jos sellainen on käytössä. (SGY:n järjestämiin näyttelyihin tili- ja viitenumeron saa hallitukselta, joten paikalliskerhojen anomuksissa ei tili- ja viitenumeroa tarvita.)

tuomarit. Kutsutut tuomarit ilmoitetaan näyttelyanomuksessa, tarvittaessa myös heidän varatuomarinsa.

näyttelyvastaava. Näyttelystä vastaava henkilö ja tämän yhteystiedot (ja tieto saako näyttelyvastaavan yhteystiedot julkaista näyttelykutsussa lisätietoja antavana henkilönä).


Anotussa ja yhdistyksen hyväksymässä näyttelyssä tulee käyttää aina SGY ry:n hyväksymiä näyttelysääntöjä kaikilta osin. Näyttelyä järjestävän yhdistyksen tulee huomioida etenkin jaettavat palkinnot, eläinten jako ikäluokkiin sekä eläinten hyvinvointia koskevat määräykset.

Näyttelyä järjestävän yhdistyksen/SGY ry:n aluekerhon (eli paikallis- jaoston) tulee huolehtia siitä, että näyttelykutsu tulee julkaistua SGY ry:n kotisivuilla tapahtumakalenterissa kaksi (2) kuukautta ennen näyttelyä (jotta tieto ehtii SGY ry:n jäsenille eli gerbiili-, degu- ja hyppymyyräharrastajille). Ei-standardiluokkien järjestämisestä ON erikseen mainittava näyttelyilmoituksessa.

Näyttelykutsun tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 

– näyttelyn aika (päivämäärä, näyttelyn aloitus aika)

– paikka (tila ja osoite)

– ilmoittautumisohjeet sekä hinnat

– järjestettävät luokat/lajit 

– (alustavat) tiedot tuomareista

Lisäksi on suositeltavaa julkaista myös näyttelyvastaavan (tai muun lisätietoja antavan henkilön) yhteystiedot näyttelyilmoituksessa.

Näyttelyilmoituksen tietoja voi myös täydentää vähitellen (lähinnä tuomaritiedot), kunhan lopulliset tiedot ovat selvillä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Helpoiten näyttelytiedot saa julkaistua lähettämällä ne samalla sähköpostilla seuraaviin osoitteisiin: hallitus(a)gerbiiliyhdistys.fi ja kalenteri(a)gerbiili.fi

Lisäksi SGY ry:n jäsenlehdessä voidaan julkaista näyttelymainoksia (jotka ovat maksullista muille kuin SGY:lle). SGY ry:n jäsenlehti Aavikkorummussa julkaistaan yleensä vain lista tapahtumapäivämääristä (joka on maksutonta myös muille anotuille näyttelyille kuin SGYn omille). Aavikkorummun deadlinet löytyvät SGY ry:n kotisivuilta tai niitä voi kysyä päätoimittajalta (aavikkorumpu(a)gerbiiliyhdistys.fi)

Näyttelyavustukset

SGY:n vuosikokouksessa 15.9.2018 päätettiin ottaa käyttöön paikallisyhdistyksille myönnettävät avustukset SGY:n alaisten luokkien järjestämiseksi. Avustukset myönnetään yhdistyksille, jotka noudattavat näyttelyiden järjestämisessä SGY:n näyttelysääntöjä. Avustusta haetaan hallitukselta näyttelyanomusten yhteydessä ja avustus maksetaan yhdistykselle toteutuneen näyttelyn jälkeen.

Hallitus on vahvistanut seuraavat avustussummat:

  • Gerbiilien viralliset luokat (vir, ks, es) 50 €
  • Degujen virallinen luokka (vir, es) ja perpallidusten virallinen luokka (ks, es) 15 €
  • Gerbiilien pet-luokka 25 €
  • Degujen ja harvinaisten hyppymyyrien pet-luokka 15 €

Virallisten ja pet-luokkien avustussummat eivät kumuloidu: pelkät viralliset luokat kaikille lajeille oikeuttavat 50+15 euron avustukseen, pelkät pet-luokat kaikille lajeille 25+15 euron avustukseen, kaikkien luokkien järjestäminen max. 65 euron avustukseen.

Mikäli jokin muu kuin paikallisyhdistyksenä toimiva yhdistys haluaa SGY ry:ltä tukea näyttelyn järjestämiseen (esim. palkintoja, arvostelukaavakkeita, näyttelykulukorvauksia) täytyy näyttelyanomuksen mukana olla erillinen anomus avustuksesta, josta käy ilmi näyttelyn talousarvio ja selvitys yhdistyksen rahallisesta tilanteesta sekä siitä miksi tukea tarvitaan.

 

SGY ry:n paikallisjaostot

 SGY ry:n paikallisjaostojen, eli aluekerhojen, tulee liittää näyttelyanomukseen myös näyttelyn tulo-/menoarvio (sekä tiedot esim. näyttelyavustuksista, tarvittavista palkinnoista sekä mahdollisesti muusta halutusta tuesta kuten kopioinnista). Lisäksi SGY ry:n paikallisjaoston eli aluekerhon tulee tilittää näyttelyn käteistulot SGY ry:n tilille sekä lähettää erittelylomake tuloista ja menoista kirjanpitoa varten rahastonhoitajalle kahden (2) viikon kuluessa näyttelystä (muuten rahaliikenne hoidetaan SGY ry:n tililtä tai tilille). Laskut ja kulukorvauskuitit lähetetään tilinumeron kera SGY ry:n rahastonhoitajalle (mieluiten kahden viikon sisällä näyttelystä).

 

Arvostelukaavakkeet 

SGY ry:n käyttämät ja hyväksymät arvostelukaavakkeet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta (pdf-muoto), josta näyttelyitä järjestävät yhdistykset sekä paikallisjaostot (eli aluekerhot), voivat niitä tulostaa ja ottaa tarpeellisen määrän kopioita. Kaavakkeita voi myös tilata maksua vastaan Torirummusta.

 

Tuomarit 

Ulkomaiset tuomarit SGY ry hyväksyy näyttelyanomusten yhteydessä. SGY ry hyväksyy yleensä sellaisenaan SHF:n, SGF:n (Ruotsin yhdistykset, joiden alaisuuteen kuuluvat myös gerbiilit) tai NGS:n (Ison-Britannian Gerbiiliyhdistys) hyväksymät gerbiilituomarit. Mikäli ulkomaisen tuomarin halutaan arvostelevan myös deguja tai muita hyppymyyriä, kannattaa tarkistaa aina etukäteen, että tuomari on halukas arvostelemaan ko. lajeja. Näyttelyn järjestävä yhdistys tai paikallisjaosto hoitaa tuomarin kutsumisen näyttelyynsä itse, tuomari (ja varalle toinen tuomari) olisi syytä ilmoittaa näyttelykutsussa, jotka julkaistaan SGY ry:n kotisivuilla. Näyttelyn järjestäjä myös maksaa tuomarin matkakulut, päivärahan ja tarjoaa tuomarille ruuan näyttelypaikalla. Kaikki suomalaiset tuomarit, myös pet-tuomarit, tavoittaa pääsääntöisesti kätevästi yhdestä sähköposti-osoitteesta: tuomarit(a)gerbiiliyhdistys.fi. Tuomarilista löytyy SGY ry:n kotisivuilta.

 

Jotta näyttelypäivät eivät venyisi kohtuuttoman suuriksi, on tuomarin arvostelemien eläinten määrä rajattu tuomarisäännöissä. Näyttelyn järjestäjä on velvollinen tiedottamaan tuomaria eläinmääristä ja kysymään tarvitaanko paikalle toista tuomaria.

 

Pet-luokka, kaksi tuomaria: Tällöin toinen pet-tuomareista arvostelee urokset ja toinen naaraat. Pet-sijat tuomarit valitsevat yhdessä. Kumpikaan tuomareista ei voi ilmoittaa eläimiään pet-luokkaan.

Virallinen luokka: Joissakin näyttelyissä ovat eläinmäärät olleet niin suuria, että järjestäjien on varauduttava kolmen tuomarin käyttöön.

Kun käytössä on 2 tuomaria (tai useampia) virallisille luokille voidaan toimia kahdella tavalla:

1) Alkuperäinen tuomari arvostelee juniori, avoimen ja veteraaniluokan. Ns. varatuomari arvostelee baby- ja koestandardiluokan (sekä esim. kasvattajaluokat). Tällöin varatuomari saa ilmoittaa omia eläimiään luokkiin joita alkuperäinen tuomari arvostelee.

2) Eläimet voidaan jakaa tuomarien kesken myös väri-sarjoittain, jolloin kukin tuomari jakaa ROP1-5 ja ikäluokkapalkinnot. Tällöin molemmat (kaikki) tuomarit voivat ilmoittaa toisen tuomarin arvosteluun omia eläimiään. Joskus esim. jos käytössä on 2 ulkomaista tuomaria voidaan jakaa myös yhdet ROP1-5 ja ikäluokka-palkinnot vaikka eläimet jaetaankin värisarjoittain tuomareille, mutta tällöin ei kumpikaan tuomareista voi ilmoittaa omia eläimiään näyttelyyn.

SGY ry:n järjestämissä näyttelyissä oheiskisojen, kuten Open Show, Junior Handler, pehmolelut jne., arvostelijan tulisi olla SGY ry:n jäsen (arvostelijalle ei ole muita vaatimuksia, SGY vastaa järjestämistään tapahtumista). 

Näyttelytoimihenkilöt, näyttelytilat, ulkoloiset jne.

Järjestävän yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että paikalla on tarvittava määrä (henkilömäärät riippuvat järjestettävistä luokista, eläinmääristä jne.) näyttelytoimihenkilöitä kuten sihteereitä, assistentteja ja muita tarvittavia toimihenkilöitä. Luonnollisesti myös tuomareille (arvostelupöydät) samoin kuin eläinten kuljetuslaatikoille on löydyttävä näyttelypaikalta tarvittava määrä pöytiä. Kuljetuslaatikoita ei vedon vuoksi tule sijoittaa lattialle. Järjestävä yhdistys (joka myös saa näyttelyn tuoton) vastaa tilojen vuokrasta, palkinnoista, arvostelukaavakkeiden kopioinnista ja tuomarien ruokailu yms. kustannuksista (kts. Aiemmin mainitut näyttelyavustukset ja SGY ry:n paikallisjaostot kohdat). Mikäli jonkun eläimissä havaitaan lintupunkkeja tulee tästä ilmoittaa SGY ry:n hallitukselle, jotta lintupunkkien esiintymisen laajuutta voidaan arvioida. Ilmoituksesta olisi hyvä käydä ilmi näyttely, eläinlaji sekä eläimen omistajan tiedot.

Näyttelyluettelo 

Näyttelyluettelon tekemisestä vastaa järjestävä yhdistys. Näyttelyluettelon kirjoittamisesta on julkaistu omat ohjeet.

 

Tulokset 
Näyttelyiden tulokset (myös pet-luokat) toimitetaan SGY ry:n valtuuttamalle toimihenkilölle kahden (2) viikon kuluessa näyttelystä. Tulosten mukaan on liitettävä näyttelyluettelo ja tiedot mahdollisista jälki-ilmoittautuneista. Tulosvastaavan saa kiinni helpoiten sähköpostilla tulokset(a)gerbiiliyhdistys.fi (muita yhteystietoja löytyy Toimihenkilöt -sivulta).

 

Arvosteluiden kopiot 

SGY ry:n näyttelyissä ei enää pääsääntöisesti oteta arvostelukaavakkeista kopioita. Tuomarit vastaavat ei-standardiluokkien arvostelukaavakekopioiden tallennuksesta. Ei-standardi luokkien arvostelukaavakkeet tehtävä aina kahtena (2) kappaleena. Alkuperäinen kaavake annetaan eläimen omistajalle ja kopio kaavakkeesta jää tuomaristolle (myöhemmin mahdollista rotumääritelmän luomista varten). SGY ry on koonnut aiemmin vuosittain arvosteluista Vuosirummun, jossa on kaikkien näyttelyiden arvostelut. Mikäli näytteilleasettaja kadottaa arvostelukaavakkeen näyttelyssä, voi hän tiedustella sitä esim. näyttelyvastaavilta (SGY ry. ei maksa postituskuluja), jos arvostelu olisi esim. löytynyt näyttelypaikkaa siivotessa.

Palkinnot

Viralliset luokat

L1 (Laatu1) = violetti nauha tai violetti palkintokortti, näitä on hyvä varata niin paljon kuin eläimiä on ilmoitettu viralliseen ja koe-standardiluokkaan. Babyluokan eläimille ei jaeta Laatu1-palkintoa.

Luokkasijoituspalkinnot 
Värit luokkasijoituksissa ovat seuraavat (voidaan käyttää kortteja/nauhoja)

1. punainen

2. sininen

3. keltainen

4. tumman vihreä

5. vaalean vihreä


Jaettavien luokkasijoituspalkintojen määrään vaikuttavat gerbiileillä väriluokkaan osallistuvien eläinten määrä. Vain Laatu1:n saanut eläin voi sijoittua luokassa. Mikäli tuomari ei ole jakanut yhtään Laatu1-palkintoa kyseisen luokan eläimille ei myöskään luokkasijoituksia valita. Deguille ja perpalliduksille luokkasijat jaetaan ikäluokittain (juniori, avoin, veteraani) vastaavien eläinmäärien mukaan. Luokkasijoitusten määrät löytyvät näyttelysäännöistä.


Värisarjojen parhaat (=Sarjansa Parhaat, SP) ruusukkeita tarvitaan 10 kpl, nämä ovat yleensä viininpunaisia SGY ry:n näyttelyissä, mutta voivat olla minkä värisiä hyvänsä. SP ruusuke jaetaan jokaisen gerbiilien värisarjan parhaalle urokselle ja naaraalle.


KUMA = vaaleanpunainen palkintokortti, nauha palkintokortissa tai ruusuke. Tuomari voi jakaa niin monta KUMAa kuin haluaa, (riippuu eläinten määrästä/tasosta). Näitä on hyvä varata useita kymmeniä virallisille gerbiileille. SGY ry käyttää virallisissa luokissa palkintokortteja KUMIna.


Sertifikaatit: Ns. “irtoserti”= sinivalkoinen nauha palkintokortissa, kaikille tuomarin valitsemille juniori, avoimen ja veteraaniluokan elämille, näitä tarvitaan useita kymmeniä (eläinmäärästä/tasosta riippuen). MVA-serti = vain ROP1 ja VSP elämille (sinivalkoinen ruusuke), yhteensä näitä siis tarvitaan 2-8 riippuen miten tuomarit jakavat ROP1-5 palkinnot gerbiileille. Deguille tarvitaan 2 kappaletta. Mikäli ROP1/VSP eläin on jo muotovalio siirtyy MVA-serti seuraavaksi parhaalle samaa sukupuolta olevalle sertin saaneelle eläimelle.


Ikäluokkavoittajat

Paras baby 1-3 ruusuketta, 3 ruusuketta mikäli 3 gerbiilituomaria, värinä SGY ry:llä persikka/vaalean punainen Paras Juniori 1-4 ruusuketta (3 ruusuketta gerbiileille mikäli 3 gerbiilituomaria ja 1 ruusuke deguille), värinä SGY ry:llä vaalean vihreä Paras veteraani 1-4 ruusuketta, värinä SGY ry:llä vaalean sininen. (kts. edellinen kohta)


ROP1-5 sijat, ruusukkeiden värit kuten luokkasijoituksissa. Ruusukkeita tarvitaan 1-4 kpl kutakin, riippuen siitä järjestetäänkö myös deguille viralliset luokat ja onko gerbiileillä käytössä 3 tuomaria.


Tuomarin suosikki -ruusuke (TS), 1 ruusuke gerbiileille ja 1 ruusuke deguille tuomaria kohti, värinä SGY ry:llä violetti.


Kasvattaja- ja jalostusluokissa palkitaan erikseen sijat 1-3., esim. mitaleilla, ruusukkeilla tai palkintokorteilla. Jalostusluokkia esitetään harvoin, palkinnot vastaavat kuin kasvattajaluokassa. Deguilla esitetään hyvin harvoin kasvattaja- tai jalostusluokkaa, mutta tähän on hyvä varautua ruusukkeiden määrää arvioitaessa.


Koe-standardiluokat

Koe-standardi luokissa jaetaan Laatu1-palkintoja, luokkasijoitukset, ikäluokkapalkinnot, Kumat, tuomarin Suosikki ja PARAS KOESTANDARDI (=ruusuke, SGY ry. käytetään SP-ruusuketta vastaavan väristä/kokoista tänä palkintona). Koe-standardi kasvattaja- ja jalostusluokissa palkitaan vain paras ryhmä. Palkinnot ovat vastaavia kuin virallisessa luokassa.


Ei-standardiluokka

Ei-standardiluokassa jaetaan Tuomarin Suosikki.


Gerbiilien pet-luokka

Luokkasijoitukset jaetaan ikäluokittain ja sukupuolittain, eli baby-urokset, juniori-urokset, avoimet urokset, veteraani-urokset, baby-naaraat, juniori-naaraat, avoimet naaraat ja veteraani-naaraat. Palkintojen värit & määrät kuten virallisten luokkien luokkasijoituksissa.


Kumat kaikille tuomarin valitsemille elämille, vaaleanpunaisina ruusukkeina tai kortteina.


Ikäluokka palkinnot vastaavasti kuten virallisille luokille (1 kpl/ikäluokka), jos käytössä on 2 pet-tuomaria he valitsevat YHDESSÄ Pet Baby, Pet Juniori ja Pet Veteraanin sekä PET1-5 sijat.


PET1-5 sijat palkitaan vastaavilla (tai pienemmillä) ruusukkeilla kuin ROP1-5 palkittavat.


Myös pet-luokkaan varataan Tuomarin Suosikki -ruusuke joka tuomarille jaettavaksi.


Degujen lemmikkiluokka

Deguille ei jaeta luokkasija-palkintoja lemmikkiluokassa. PET1-5 palkinnot, Kumat, ja Paras juniori ja Paras veteraani palkinnot jaetaan samoin kuten gerbiileillä ja myös Tuomarin Suosikki -ruusuke.


Muut hyppymyyrät

Kaikki muut hyppymyyrät kilpailevat ja palkitaan lajeittain parhaalla juniorilla, parhaalle veteraanille, kumilla ja PET1-5 palkinnoilla. Palkinnot ovat vastaavia kuin pet-deguilla (eli ei luokkasijoja).

Lisäksi muiden hyppymyyrien kesken palkitaan Paras Harvinainen (PaHa), jonka palkinnon voi järjestävä yhdistys itse valita.

Jos muilla hyppymyyrillä on erillinen tuomari, varataan hänelle myös Tuomarin Suosikki -ruusuke.


Kaikki edellä mainitut palkinnot tulee näyttelyä järjestävän yhdistyksen varata näyttelyä kohden. Lisäksi voidaan toki lahjoittaa erikoispalkintoja (vaikkapa yksityisiltä ihmisiltä saatuja), joista löytyy ohjeet Näyttelysäännöistä.


Päivitetty viimeksi 24.4.2019 (Haluatko järjestää näyttelyn?)